Vedtægter

 Vedtægter for Harrevig-Egnens BogMekka  CVR. 35287221

§ 1 Navn
Foreningens navn er Harrevig-Egnens BogMekka   CVR. 35287221
§ 2 Formål
Foreningens formål er at udvikle og drive Harrevig-Egnens BogMekka, mhp. at fremme det lokale kulturliv og understøtte lokale kulturelle initiativer
§ 3 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Harre Forsamlingshus, Gl. Skivevej 2, Harre, 7870 Roslev
§ 4 Medlemskab
Alle lokale brugere er automatisk medlemmer
§ 5 Medlemskontingent
Der betales ikke kontingent, men man kan støtte foreningen ved at købe anparter á 100 kr.
§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel varsel ved opslag i  BogMekka  og eller lokal hjemmesiden / Facebook / annonce i lokal avis. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. jf. dog § 7 og 8
 Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
  1. Formalia herunder valg af dirigent
  2. Årsberetning fra bestyrelsen
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
 9. Evt.
 Bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag i  BogMekka  og eller lokal hjemmesiden / Facebook / annonce i lokal avis.
 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Formalia
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Evt. 
§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 personer: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen tegner foreningen mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
Alle, der er bosiddende på Harrevig-egnen, er opstillingsberettige til bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen vælges på lige år og halvdelen på ulige år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer.
Foreningens årsregnskab – som følger kalenderåret (første regnskabsår dog fra stiftelsen 2013 til 31.12.2014)) – underskrives af den samlede bestyrelse. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
Harrevig-Egnens BogMekka er en almennyttig forening, der er Non Profit, og både bestyrelsen og medlemmerne arbejder vederlagsfrit. Dog godtgøres udgifter for eksempelvis telefon og kontorartikler.
 § 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer afgøres med 2/3 flertal af de fremmødte
 § 9. Opløsning
Opløsning kan ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med 2/3 af de fremmødtes stemmer for forslaget. Evt. formue/midler skal ved opløsningen anvendes til et almennyttigt formål fastsat af den generalforsamling, der opløser foreningen.
                                         Således vedtaget på generalforsamlingen 11. april 2024